MULTIMEDIJALNI PROJEKAT „TRAGOVIMA ZVUKA“

Autor, voditelj i pijanista: Mr Sara Marjanović 

Multimedijalni projekat „Tragovima zvuka“, Mr Sare Marjanović, pijanistkinje sa međunarodnom reputacijom, sastoji se iz: knjige-diska, multimedijalnih koncerata, umetničkih video-spotova i TV serije od 12 epizoda. Ovaj projekat obuhvata mnogobrojne aspekte, kao što su: vaspitno-obrazovni, kulturno-umetnički, socijalni, pa čak i terapeutski. Do skora nije postojao priručnik za predškolski uzrast koji bi deci od malih nogu omogućio adekvatan pristup umetničkoj muzici. Tu prazninu u ovom segmentu obrazovanja popunila je pijanistkinja Sara Marjanović svojom knjigom-diskom „Tragovima zvuka“. Ministarstvo Prosvete je dopisom broj 650-02-00041/2009-06 obavestilo autorku da je Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (dopisom broj 367/2009 od 29. Maja 2009. godine) dao pozitivno mišljenje o knjizi-disku „Tragovima zvuka“ kao dopunskom sredstvu za primenu programa u predškolskom uzrastu, zbog čega je i sâm Ministar Prosvete, gospodin Dr Žarko Obradović, saglasan da se ista preporuči za primenu u predškolskim ustanovama. Nakon velikog uspeha koji je ova knjiga-disk postigla u Španiji, zemlji gde je mlada umetnica provela 15 godina na umetničkom radu i usavršavanju, krajem 2007. godine je objavljeno i izdanje na srspkom jeziku u saradnji sa „Beogradskom Filharmonijom“.

KARAKTERISTIKE PROJEKTA „TRAGOVIMA ZVUKA“

Umetnička muzika je UNIVERZALNI JEZIK razumljiv čitavom čovečanstvu, bez obzira na etničku, nacionalnu i versku pripadnost, govorni jezik, ljudsku rasu, starosno doba, kulturni i obrazovni nivo, socijalni status. Kvalitetna umetnička muzika otvara srca i stimuliše plemenita osećanja, čime sjedinjuje ljude i suzbija diskriminaciju bilo koje vrste (što je veoma bitno u verski mešovitim sredinama), a pomaže i integrisanju dece nacionalnih manjina, socijalno ugrožene dece, kao i invalida i lica ometenih u razvoju, i to kroz druženja sa muzikom i otkrivanja lepota i tajni prirode. Umetnička muzika je bitna za razvoj kognitivnih sposobnosti deteta, kao i za njegov emotivni razvoj. Deca kroz umetničku muziku mogu da osete i dožive različite emocije i prepoznaju raznovrsne karaktere, ali i da razviju percepciju za bogate tonske boje slušajući različite muzičke instrumente, kao i kompozicije napisane u svim durskim i molskim tonalitetima poređanim po tonovima hromatske skale od C do H.

Multimedijalni projekat „Tragovima zvuka“ je izvor znanja, ali i prilika za decu da se pokažu i dokažu u raznim oblastima, što kod njih podstiče takmičarski duh, želju za sticanjem različitih novih saznanja, sa mogućnošću da i sami ispolje sopstvene afinitete, talente, estetske percepcije, sposobnost analiziranja i samovrednovanja, ali i ličnu kreativnost i maštovitost. Sve u svemu, „Tragovima zvuka“ je lep izazov za mališane da uz muzičke note, prateći „tragove“ zvuka, od najranijeg životnog doba otkrivaju lepote i „tajne“ prirode, kao i svoje lične talente i afinitete. S ciljem ranog spoznavanja dečje nadarenosti za određene profesije, kao i sticanju dobrih navika od najranijih dana, multimedijalni projekat „Tragovima zvuka“ nesumnjivo ostavlja neizbrisiv trag kod deteta koji uz njega odrasta. O kvalitetu ovog programa govore i Mišljenja-preporuke od strane Ministarstva prosvete na osnovu mišljenja Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Ministarstva kulture (sektora za medije), Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, i Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, kao i preporuka čuvenog svetskog dirigenta maestra Zubina Mehte, koji je između ostalog istakao da „Tragovima zvuka“ predstavlja « upravo ono što je deci neophodno: da se inspirišu i disciplinuju kroz muziku, kako bi se pripremili za životne zahteve.»

Opšti ciljevi multimedijanog projekta «Tragovima zvuka» su: formiranje pozitivnog sistema vrednosti i formiranje ličnosti (karaktera) deteta, podsticanje dečje mašte, komunikativnosti, senzibiliteta, solidarnosti, buđenje i podsticanje dečje prirodne radoznalosti za različite sadržaje i rano otkrivanje dečje nadarenosti za određene profesije; poboljšanje koncentracije i razvoj kognitivnih sposobnosti, kao i sposobnosti opažanja i rasuđivanja; razvijanje ekološke svesti – brige za očuvanje prirode i negovanje životinja (zaštite životne sredine). Deci se kroz ovakve sadržaje dakle daje i primer pravilnog ponašanja i reagovanja u raznim životnim situacijama kroz koje inače deca prolaze u tom uzrastu, i tako se ona pripremaju za životne zahteve.

Specifični ciljevi multimedijalnog projekta «Tragovima zvuka» su: buđenje interesovanja najmlađe dece za klasičnu (umetničku) muziku, sposobnost njenog pažljivog slušanja i doživljavanja, uočavanje i razlikovanje karaktera kompozicije, uz prepuštanje atmosferi koju stvara; upoznavanje sa najvrednijim ostvarenjima iz svetske muzičke baštine pristupačnih deci; razvoj trajnog interesovanja, ljubavi i poštovanja za muzičku umetnost, čime se postiže formiranje tipa ljubitelja umetničke muzike u najranijem životnom dobu.

Efekti primene multimedijalnog projekta i održivost projekta:

Momentalne dečije reakcije, poput porasta radoznalosti i interesovanja za raznovrsne sadržaje koji im se nude ovim projektom, bolja koncentracija i dugotrajnija pažnja, izraženija dečja komunikativnost, bolje raspoloženje, jasnije izražavanje emocija, veća sposobnost opažanja i rasuđivanja, pažljiviji odnos prema svom okruženju (biljkama, životinjama, ljudima), itd., sve su to vidni pokazatelji pozitivnih efekata prilikom realizacije ovog programa, nekad već i pri prvom kontaktu dece sa ovim projektom, kao i tokom njegove dalje primene u okviru aktivnosti u vrtićima i školama, uz pomoć knjige-diska «Tragovima zvuka» autora Mr Sare Marjanović.

KNJIGA-DISK  „TRAGOVIMA ZVUKA“:
(ilustrovana knjiga u boji na 48 strana, sa 2 CD-a sa klasičnom muzikom i čitanim pričama)

Po rečima autora, pijanistkinje Sare Marjanović, > Muzičke kompozicije, odabrane za ovaj projekat, su lake za slušanje, pamćenje, razumevanje, osećajno doživljavanje i naknadno prepoznavanje. Sjedinjene su jednostavnim čitanim pričicama, koje stvaraju ambijent koji omogućuje deci pažljivo slušanje, kako bi muzika zatim mogla da „govori“ njihovom senzibilitetu, mašti i kreativnosti, preobražavajući se u podstrek za njihovu fantaziju, sposobnost koncentracije i opažanja. Ova muzika i kratke priče kroz koje se prolazi, veoma bliske dečijim uobičajenim svakodnevnim i porodičnim situacijama, izražavaju raznovrstan repertoar emocija i osećanja: radost, tugu, razočarenje, ljubav, zabrinutost, melanholiju… Zbog lične osobenosti projekta, pojavljuju se na prirodan način neki muzički termini, koji omogućuju da se dete od najranijeg doba naviknjava na muzičku „azbuku”.<

A kako je to muzikolog Dr Snežana Nikolajević obrazložila, >Uvođenje najmlađih u emotivne i sadržajne sfere muzike, bez procesa muzičkog opismenjavanja, ostalo je, sve do danas, na margini muzičke nauke i prakse. Suština ovog projekta se sastoji ne u opisivanju muzike, već u stvaranju okvira u kome će ona moći da deluje svim svojim parametrima. Prednost multimedija u ovakvim izdanjima je velika: ceo tekst propratnih priča (koji je, inače, štampan), snimnjen je i na dva CD-a, zajedno sa muzikom, i to je, uz ilustracije u knjizi, veoma pogodno za mališane koji još ne znaju da čitaju. Po ideji, po odabiru kompozicija, po njihovom rasporedu i po izvođačkim dometima, „Tragovima zvuka“ jedinstven je projekat, koji mnogima može pomoći u usmeravanju prema muzici i ulasku u njen specifičan i primamljiv svet.< (kompletna recenzija Dr Snežane Nikolajević može se pročitati u knjizi „Tragovima zvuka“).

MULTIMEDIJALNI KONCERTI:

Multimedijalni koncerti su trajanja od oko 30 minuta. Deca mogu biti podeljena po grupama koje broje do 40 mališana po koncertu (optimalan broj), i to po uzrastima: od 3 do 4, od 5 do 6, od 7 do 9 i od 10 do 12 godina. Najmlađa deca mogu da sede na strunjačama ili dušecima poređanim oko klavira, čime se stvara jedan familijarni ambijent i postiže prisniji kontakt voditeljke sa mališanima, s obzirom da Sara Marjanović tokom ovih koncerata vodi razgovore sa decom.

Svaki od multimedijalnih koncerata sadrži:

1) Izvođenje uživo kraćih kompozicija za solo klavir raznovrsnog karaktera (dela Šumana, Griga, Čajkovskog, itd.), u interpretaciji pijanistkinje Sare Marjanović.

2) Razgovor sa decom u službi pripreme mališana za emotivno doživljavanje muzike koja sledi (bilo da je u pitanju muzika uživo za klavirom, ili sa umetničkog video-spota). Ovaj razgovor se ne sastoji u opisivanju muzike, već on ima širi vaspitno-obrazovni karakter.

3) Projekcije nekoliko umetničkih video-spotova. Uz pomoć ovih video-spotova, deci se na najprirodniji način „približi“ klasična muzika, jer ju je daleko lakše „razumeti“ i osetiti uz vizuelni prikaz koji verno prati sadržaj i tok svake muzičke kompozicije.

Kombinovanjem izvođenja muzike uživo na klaviru, razgovora sa decom, i emitovanja umetničkih video-spotova, postiže se dugotrajna i konstantna pažnja, čak i one najmlađe dece, tokom čitavog trajanja multimedijalnog koncerta.

TV SERIJA „TRAGOVIMA ZVUKA“ (12 EPIZODA)
Sadržaj: Dečji / obrazovni / školski / kulturni / umetnički /

U nameri da zaokupi pažnju i pospeši interesovanja mališana za kvalitetne sadržaje, pijanistkinja Sara Marjanović je osmislila i preko svoje španske producentske kuće „Sara Music Art, S.L.” realizovala TV seriju od 12 epizoda, od kojih svaka traje po 23 minuta. Uz učešće dece iz dečjeg vrtića „Paša i Nataša“ u Novoj Varoši (predškolske ustanove koja je dobila Svetosavsku nagradu 27. Januara 2011. godine), Sara Marjanović je stvorila ambijent u kome su mališani mogli da upotpune neka svoja saznanja i još više razviju znatiželju za svet koji ih okružuje. Tom prilikom mališani iz vrtića su čuli i videli uživo 15 „pravih“ muzičkih instrumenata: koncertni klavir, violinu, violu, violončelo, kontrabas, flautu, obou, klarinet, hornu, fagot, trombon, gitaru, harfu, marimbu i doboš, na kojima su vrhunski umetnici (pretežno članovi-solisti „Beogradske Filharmonije“) izveli poznate muzičke kompozicije iz svetske literature. U ovoj TV seriji mališani su isto tako upoznali i neke drevne instrumente koji su se zadržali i do današnjih dana (gajde, frula, tambura, kaval, itd.), a koje im je predstavio Slobodan Trkulja. Osim umetničke muzike, deca su u ovoj TV seriji imala prilike da saznaju zanimljivosti i iz drugih oblasti, poput: geografije, biologije, zoologije, ekologije, ljudskih prava i slično.

Takođe su u svakoj epizodi ličnosti iz različitih profesija (pesnik Ljubivoje Ršumović, režiser Emir Kusturica, sveštenik, sportista, advokat, Ambasador, itd.) deci uputila poruku kako da od malih nogu pronađu zašta su prirodno nadareni i da uživaju u sticanju novih saznanja, a od renomiranih svetskih muzičara tu poruku su im uputili francuski violončelista Gautier Capuçon, koreansko-američka violinistkinja Sarah Chang, kao i slavni dirigent Zubin Mehta.

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja dao je pozitivno mišljenje o TV seriji „Tragovima zvuka“ kao vaspitno obrazovnom nastavnom sredstvu u procesu nastave u školama, kao i u programima predškolskih ustanova.

2 comments to MULTIMEDIJALNI PROJEKAT „TRAGOVIMA ZVUKA“

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>