RECIKLIRANJE SAPUNA

Jedna od svrha reciklaže je praktična primena dobijenih proizvoda.

To se, na veoma jednostavan način, može realizovati recikliranjem sapuna.

[…]