PISMO BAKI

Mirjana Cvetković,  pesnikinja koja piše za veliku i malu decu. Rođena u Beogradu, sada živi i radi u Smederevu.  
Ima objavljenu knjigu ljubavne poezije, neke od pesama objavljene su u zajedničkoj knjizi “Stihom govorim” sa drugim autorima. Objavljuje na facebook-u, elektronskim glasilima, a ima njenih pesama u raznim almanasima objavljenim na književnim konkursima.

 

ZdrAVo ,dRAga BakO!
UčILA sam sLOva
I sAD sam Ti, bakO
Ko PotPuno Nova.
Zato PišeM Pismo
Da mE to NE Pitaš,
A vaLJDA ćeŠ ZnATi
OVo da PROčitAš!?

Kad SI BilA mala
jeSi li TO znALa?

Znaš Li, dRagA bAKO
Da sU SLOva tEŠka?
I ne SMe dA bUdE
Tu NiJEdna GrEŠka.
SvAKa Ova Crta
ImA svOJe mEsto,
A IMa Ih, BaKO
Bar hiLjaDU PeTSto.

KAd SI bila Mala
jESi Li to ZnALA?

Ne raZUmem saMO
Za ŠTa će mI OVo?
Pa NA taSTatURI
Ima SvakO sLOvo!
saMO kucNEM PrSTom
bEZ iKAkvE Muke,
ne TREba ti Papir!
DovOLJne su RukE.

Kad SI BilA maLA
jeSI li To zNAla?

ZaVRŠavam piSmo,
naMUčih SE jaKO!
Sad ĆU dA Te ZovEM
Da MI dodjEŠ, baKO!
StvaRNO je BeZ veZE,
StVarNO vREme Gubim!
UmESto da Pišem,
JA biH Da te LJUbIm!

ZnAM da si TO ZnaLA
Kad Si BILa maLA!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>